Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 là gì? Tiêu chuẩn cho các tổ chức giám định

ISO17020 là gì

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 là gì? Các cơ sở, tổ chức giám định cần đáp ứng để hoạt động và có lợi thế lớn hơn?

Tiêu chuẩn ISO 17020 là gì?

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 là tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức giám định.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020, ISO 17021, ISO 17025 là các tiêu chuẩn cho các tổ chức giám định cần tuân thủ.

ISO17020 là gì

Tiêu chuẩn ISO 17020 được biên soạn nhằm mục đích nâng cao sự tin cậy vào các tổ chức thực hiện việc giám định. Tổ chức giám định thực hiện đánh giá cho khách hàng của mình, tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích cung cấp thông tin về sự phù hợp của đối tượng giám định với các quy định, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, chương trình giám định hay hợp đồng.

Các chi tiết về TCVN 17020

Các thông số giám định có thể bao gồm các khía cạnh về số lượng, chất lượng, an toàn, sự phù hợp với mục đích sử dụng và sự tuân thủ liên tục vấn đề an toàn của việc lắp đặt hoặc hệ thống trong vận hành.

Tiêu chuẩn này bao trùm các hoạt động của tổ chức giám định mà công việc của họ có thể bao gồm việc kiểm tra nguyên vật liệu, sản phẩm, lắp đặt, nhà xưởng, quá trình, thủ tục thực hiện công việc, hoặc các dịch vụ; việc xác định sự phù hợp của chúng với các yêu cầu; việc lập báo cáo sau đó về kết quả của những hoạt động này cho khách hàng và cho cơ quan giám sát có thẩm quyền nếu được yêu cầu.

Tiêu chuẩn này bao trùm các hoạt động của tổ chức giám định mà công việc của họ có thể bao gồm việc kiểm tra nguyên vật liệu, sản phẩm, lắp đặt, nhà xưởng, quá trình, thủ tục thực hiện công việc, hoặc các dịch vụ; việc xác định sự phù hợp của chúng với các yêu cầu; việc lập báo cáo sau đó về kết quả của những hoạt động này cho khách hàng và cho cơ quan giám sát có thẩm quyền nếu được yêu cầu.

Các lưu ý khi áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17020

Tiêu chuẩn ISO 17020 áp dụng các nguyên tắc mà nhiều tổ chức cũng làm đó là xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, những tổ chức phải lưu ý thêm các nội dung sau đây khi áp dụng tiêu chuẩn này:

  • Các yêu cầu của tiêu chuẩn rất chú trọng đến năng lực con người và năng lực trang thiết bị dùng trong quá trình giám định. Và quan trọng là phải có đủ bằng chứng duy trì được các năng lực đó.
  • Phải đưa ra các phương pháp, chuẩn mực và một hệ thống các quy trình, hướng dẫn để thực hiện việc giám định. Các văn bản này phải được kiểm sóat về sự phê duyệt, tính hiện hành và sự phân phối.
  • Quy định rõ các hồ sơ cần có kể cả hồ sơ quan trắc trong quá trình thực hiện giám định và các báo cáo cuối cùng.
  • Sự bảo mật: đảm bảo tính bảo mật của các thông tin thu được trong quá trình giám định.
  • Quy định cách thức kiểm sóat một cách hệ thống việc cung cấp báo cáo, chứng chỉ cho khách hàng hoặc các bên liên quan về kết quả giám định.

Xem thêm: Tiêu chuẩn ISO 17025 tại đây

Tải file mềm tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 tại đây

DMCA.com Protection Status
0972617767